Reklamos derinimas

Išorinės reklamos projektus deriname visoje Lietuvoje.

Norint įrengti išorinę vaizdinę reklamą, reikia suderinti reklamos projektą su atitinkamo miestoar rajono savivaldybėmis.

Leidimui gauti būtina pateikti šiuos dokumentus:

–Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių,įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas.

–Dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiamaišorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau –savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeiguišorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkųdaugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklossutartyje nenumatyta kitaip.

– Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

– Logotipo patentavimo dokumento kopiją (jeigu yra).

Svarbu: leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas tik sumokėjus, miesto ar rajono,savivaldybės nustatytą rinkliavos dydį. Mokesčio dydis priklauso nuo išorinės reklamos dydžio irleidimo galiojimo termino. Mokestį už išorinės reklamos leidimą, kiekviena savivaldybė nustato atskirai.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Scroll to Top